Tēmas

2019./2020. Mācībspēku saraksts / noslēgumu darbu tēmas

Saraksts ir atjaunots 05.martā, 2020.g | BDP - bakalaura darbs ar projekta daļu | IP - inženierprojekts | MD - maģistra darbs

Amats    Zin.vad. Darbs Autors Tēma
asoc.prof. /
vad.pētn.
Apse-Apsītis
Pēteris
MD Afanasjevs
Mihails
Kapacitīvo sensoru elementu izmēra un formas analīze detektēšanas attāluma palielināšana
Analysis of form and size of capacitive sensor elements for sending proximity increase [kons. R.Poriņš]
asoc.prof. /
vad.pētn.
Apse-Apsītis
Pēteris
MD Graudone
Jolanta
Apgērba lielumatbilstības noteikšanas iespēju izpēte, izmantojot sensoru matricu
Research of Evaluation of Clothing Fit by Sensor Matrix [kons. I.Dāboliņa]
asoc.prof. /
vad.pētn.
Apse-Apsītis
Pēteris
MD Brīvs

pētn. /
lab.vad.
Avotiņš
Ansis
BDP Pogulis
Kristaps
Dombrovska un Skuju ielas luksafora sistēmas rekontrukcijas projekta izstrāde un optomizācijas risinajumu izpēte
Reconstruction project and optimisation solution development for traffic light system in Dombrovska and Skuju street
pētn. /
lab.vad.
Avotiņš
Ansis
BDP Rebiņš
Artūrs
Modularas sensoru un laistīsanas sistemas izstrāde dažadu siltumnīcu automatizācijas pielietojumam
Development of modular sensor and irrigation system for various greenhouse automation application
pētn. /
lab.vad.
Avotiņš
Ansis
BDP Kairo
Sandris
Viedo ielu apgaismojuma sistēmu izpēte un kustības sensoru sistēmas izstrāde
Research on smart street lighting system and development of motion detection sensor system
pētn. /
lab.vad.
Avotiņš
Ansis
BDP Kopštals
Alvis
Energoefektivitātes iespēju izpēte un praktisku risinājumu izstrāde uzņēmumā "RB Kapteinis"
Investigation of energy efficiency and development of practical solutions for company "RB Kapteinis"
pētn. /
lab.vad.
Avotiņš
Ansis
BDP Tipovskis
Mārtiņš
Fotoelektrisko saules paneļu izmantosanas iespēju izpēte daudzstāvu ēkām un praktisku piemēru izstrāde
Research on photovoltaic solar panel system usage on high-rise buildings and development of practical application examples
pētn. /
lab.vad.
Avotiņš
Ansis
BDP Saulevičs
Ričards
EEF ēkas enerģijas patēriņa analīze un energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu izstrāde
Analysis of energy consumption and efficiency proposal development for EEF building
pētn. /
lab.vad.
Avotiņš
Ansis
BDP Beigats
Kārlis
Elektroapgādes un apgaismojuma elektroinstalācijas modernizācijas iespējas 20. gadsimta 60-90. gadu sērijveida daudzstāvu dzīvokļiem
Development of modernization options for electrical power and lighting installation in 20th century 60-90. year series multi0storey buildings apartament
asoc.prof. /
vad.pētn.
Bērziņa
Kristīne
BDP Prekels
Nauris
Vēja elektrostacijas automatizācijas iespējas. Servodzinēja automatizētā projekta izstrāde
Wind power plant automation capabilities. Development of automated design of servo motor
asoc.prof. /
vad.pētn.
Bražis
Viesturs
BDP Brīvs

asoc.prof. /
vad.pētn.
Bražis
Viesturs
BDP Brīvs

asoc.prof. /
vad.pētn.
Bražis
Viesturs
IP Brīvs

asoc.prof. /
vad.pētn.
Bražis
Viesturs
IP Brīvs

asoc.prof. /
vad.pētn.
Bražis
Viesturs
MD Brīvs

asoc.prof. /
vad.pētn.
Bražis
Viesturs
MD Brīvs


Breners
Nikolajs
BDP Džals
Igors
Tipogrāfijas noliktavas un biroja ēkas "Poligrāfijas nams"esošās ekštelpu apgaismojuma un vadības sistēmas izpēte, modernizācijas risinājumu izstrāde
Investigation of the indoor lighting and control system of the Printing house and office building "Poligrāfijas nams"and development of modernization proposal

Breners
Nikolajs
BDP Jsajukovičs
Aleksandrs
Projekts saules fotoelektrisko paneļu uzstādīšanai piepilsētas kotedžai
Project for solar panel installation for suburban cottage
doc. Buņina
Inna
BDP Brīvs

doc. Buņina
Inna
IP Brīvs

doc. Buņina
Inna
IP Brīvs

doc. Buņina
Inna
IP Brīvs

doc. Buņina
Inna
IP Brīvs

doc. Buņina
Inna
MD Brīvs

doc. Buņina
Inna
MD Brīvs

prof. Galkins
Iļja
BDP Brīvs

prof. Galkins
Iļja
BDP Brīvs

prof. Galkins
Iļja
MD Vadinovskis
Vlads
Protēžu stiprinošo elementu diagnostikas sistēmas izveide
Development of a diagnostic system for prosthetic fastening elements
prof. Galkins
Iļja
MD Klūga
Artūrs
Mirdzdiožu plūstoša/pakapien-veida mikro-balasta izstrāde viedajam līdzsprieguma apgaismošanas tīklam
Design of an LED mikroballast for smart DC lighting grid
prof. Galkins
Iļja
MD Gohel
Dhaval
Enerģijas elektronikas pārveidotāju pielietojums hibrīdās atjaunojamas enerģijas sistēmās
Power electronics convertors application to hybrid renewable Energy
prof. Galkins
Iļja
MD Brīvs

asoc.prof. /
vad. pētn.
Gorobecs
Mihails
BDP Posilajevs
Aleksandrs
Energoefektīvā trīs fāzes asinhronās piedziņa vadības izpēte un izstrāde vieglajiem elektromobiļiem
Research and development of energy efficient three-phase induction drive for elektric cars
asoc.prof. /
vad. pētn.
Gorobecs
Mihails
BDP Sondors
Kārlis
Mazas jaudas vēja turbīnas vadības sistēmas izstrāde ņemot vērā bateriju uzlādes līmeni un ģeneratora rotācijas ātrumu
Development of low power wind turbine control system with battery level and generator rpm feedback loops
asoc.prof. /
vad. pētn.
Gorobecs
Mihails
MD Ranganathan
Santhosh Kumar
Research and development of adaptive algorithm for unmanned electric underwater in waste collection task
Adaprīvā algoritma izpēte un izstrāde bezpilota elektrisko zemūdens robotu komandai atkritumu savākšanas uzdevumam
asoc.prof. /
vad. pētn.
Gorobecs
Mihails
MD Nallathambi
Gowtham Raj
Elektriskā transportlīdzekļa energoefektivitātes uzlabošanas sistēmas izpēte un izstrāde, izmantojot izplūdušo neironu tīkla algoritmu
Research and development of energy effiency improvement system for the Electric vehicle using the Fuzzy neural network algorithm
asoc.prof. /
vad. pētn.
Gorobecs
Mihails
MD Brīvs

asoc.prof. /
vad. pētn.
Gorobecs
Mihails
MD Brīvs

prof. /
vad. pētn.
Krievs
Oskars
MD Janševskis
Oskars
Kompresoru kaskādes darbības ciklu optimizācijas tehniskā risinājuma izpēte un izstrāde
Reseach and development of technicak solution for compressor cascade working cycle optimization [kons.A.Sokolovs]
prof. /
vad. pētn.
Krievs
Oskars
BDP Žukovskis
Bogdans
Attēla formētāja mezgls multifokālam galvas displejam
Image frame buffer for multifocal head mounted display [kons.K.Osmanis]
prof. /
vad. pētn.
Krievs
Oskars
IP Maričevs
Valerijs
Privatmājas ūdensapgādes sistēmas modernizācijas iespējas ar sūkņa apgriezienu regulēšanu
Modernisation of water supply system of prevete houshold using variable speed drives
lekt. /
pētn.
Kroičs
Kaspars
IP Brīvs

lekt. /
pētn.
Kroičs
Kaspars
IP Brīvs

prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
BDP Žuravļova
Katerina
Ugunsdrošības sistēmu izstrāde industriāliem pielietojumiem
Fire safety system development for industrial application
prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
BDP Guļans
Elvis
SARA monitoringa bolusa elektrobarosanas risinājuma izpēte un izstrāde
Research and development of SARA monitoring bolus power solution
prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
BDP Brīvs

prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
IP Grants
Roberts
Elektromobīļu uzlādes staciju integrācijas iespējas zemspriegumu elektroapgādes tīklu izbūves projektos
Electric Cars Charging Stations deployment in Low Voltage Power Supply Networks
prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
IP Pleiko
Raimonds
Kravas termināļa tālvadība: elektrisko sistēmu optimālie darba režimi
Remote control of the cargo terminal: optimal operating modes of electrical systems
prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
MD Mihailovs
Aleksandrs
Sensoru tīkla tehnoloģiju izmantošana autonomas biškopības sistēmas izstrādei
Sensor network technology application for development of autonomous beekeeping system
prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
MD Grants
Roberts
Elektrisko trastportlīdzekļu ātrās uzlādes stacijas integrācija ar atjaunojamās enerģijas avotiem
Design of an electric vehicle fast-charging station with integration of renewable energy
prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
MD Brīvs

prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
MD Brīvs

prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
MD Brīvs

prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
MD Juškāns
Mārtiņš
Hidroģeneratora tehniskā stāvokļa novērtējuma pieejas izstrāde, balstoties uz tiešsaistes sensoru sistēmas datu analīzi
Developing approach for operational indicators assesment of hydrogenerator unit, based on online sensor system data
prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
MD Mickevičs
Gatis
Energoapgādes drošuma nodrošināšana, reģionālajām apakšstacijām izvietoojt jaunās akumulatora enerģijas uzkrāšanas sistēmas (BESS)
The Energy supply reliability assurance by develoyment of Emerging Battery Energy Storage System (BESSs) for regional substations
doc. /
vad. pētn.
Leslie Robert
Adrian
MD Brīvs

doc. /
vad. pētn.
Leslie Robert
Adrian
MD Brīvs

doc. Meike
Dāvis


pētn. Poriņš
Ričards
IP Brīvs

doc. /
pētn.
Potapovs
Andrejs
BDP Tolstikovs
Gvido
Industriālās siltumnīcas automatizētas laistīšanas iekārtas izpēte un izstrāde
Industrial greenhouse automatic watering equipment research and development
doc. /
pētn.
Potapovs
Andrejs
IP Jemeļjanovs
Aleksandrs
Drošības sistēmu universāla autonoma barošanas bloka kritiska parametru attalināta monitoringa sistēmas izstrāde
Development o a system for remote monitoring of critical parametrs of universal autonomous power supply for security system
doc. /
pētn.
Pumpurs
Aivars
BDP Krūmiņš
Aivars
Ostas termināļa apgaismes optimizācija
Lighting automation of port terminal
doc. /
pētn.
Pumpurs
Aivars
BDP Akmens
Roberts
Gaisa plūsmas ātruma sensora izstrāde Festo laboratorijai
Design of airflow speed sensor for Festo Laboratory
doc. /
pētn.
Pumpurs
Aivars
BDP Brīvs

doc. /
pētn.
Pumpurs
Aivars
IP Zemke
Andris
Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas izstrāde
Design of fire-critical engineering system
doc. /
pētn.
Pumpurs
Aivars
IP Brīvs

doc. /
pētn.
Pumpurs
Aivars
IP Brīvs

doc. /
pētn.
Pumpurs
Aivars
IP Brīvs

prof. Raņķis
Ivars
BDP Brīvs

prof. Raņķis
Ivars
BDP Brīvs

prof. Raņķis
Ivars
IP Brīvs

prof. Raņķis
Ivars
IP Brīvs

prof. Raņķis
Ivars
MD Kozlovskis
Kaspars
Transporta kuģu elektrisko sistēmu efektivitāte un tās paaugstināšanas iespējas
Efficiency of Electrical Systems of Transport Ships and Possubility of its Improvement
prof. Raņķis
Ivars
MD Ančevs
Mikus
Jaudīgu elektrotehnoloģisko procesu īslaicīgu nepārtrauktās barošanas sistēmu izveides iespēju izpēte
Investigation of Feasibility to Develop Uninterruptible Power Supply Systems for Powerful Electro-technological Processes
prof. Raņķis
Ivars
MD Donta
Brahmendra Kumar
Vilcienu vibrāciju ģenerētās elektriskās enerģijas savākšanas iespeju izpēte
Investigation of Possibility to Harvest Electrical Power Generated by Vibrations of Train
prof. Raņķis
Ivars
MD Kanani
Sagarkumar Mukeshbhai
Tīkla strāvas formēšanas iespeju izpēte frekvenču pārveidotājiem bez ieejas induktora
Investigation of Inductor-less Shaping of AC Current of Frequency Converter
prof. Ribickis
Leonīds
BDP Brīvs

prof. Ribickis
Leonīds
MD Brīvs

doc. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
BDP Brīvs

doc. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
IP Brīvs

doc. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
IP Brīvs

doc. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
MD Brīvs

doc. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
MD Brīvs

doc. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
BDP Azovskis
Mihails
Adaptīvās satiksmes vadības sistēmas
Adaptive traffic management systems
doc. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
AMD Thomas
Ajith Philip
Izolēta līdzstrāvas/līdzstāva pārveidoja ar uzlabotiem izejas parametriem izpētē un izstrāde
Research and development of isolated DC/DC converter with improved output characteristics
doc. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
AMD Roy
Thejus Puthuveettil Mohan
Energoefektīva pārveidotāja izpēte un izstrāde elektroauto uzlādei izmantojot saules enerģiju
Research and development of efficient converter to charge electric vehicle using solar energy
doc. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
AMD Batmunkh
Erkhbayar
Dažādu vadības sistēmu mobila robota laboratorijas stenda izstrāde
Development of a mobile-robot test bench with different constrol system
doc. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
AMD Elkenawy
Amr Samy Abdelfattah Ibrahim
Sensoru datu plūsmas analīze sacīkšu transportlīdzekļa kustības aprēkinos
Sensor Data Fusion for Ego-Motion Estimation of a RaceCar
doc. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
AMD Suryavamshi
Rahul Umesh
Degvielas elementu izmantošana ar paaustināta pastiprinājuma koeficienta līdzsprieguma paaugstinošo impulsregulatoru
High Voltage-Gain DC-DC Boost Converters for Fuel Cell Aplication
asist. z.d. Stunda
Matīss
BDP Brīvs

vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
BDP Dudeničs
Aleksandrs
Zemsprieguma tīkla motoringa risinājumi
Monitoring solutions for low voltage networks
vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
MD Nikiforova
Viktorija
Spēka elektornikas pārveidotāju parazītisko shēmas elementu automātisko atpazīšanas metožu izpēte
Research on automatic detection of nominaals of parasitic components in power electronics converts
vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
AMD Ekambe
Rahul Babu
Energoelektronikas pārveidotāju testēšanas automatizācija ar LabVIEW
Test automation of SMPS with LabView
lekt. /
pētn.
Šenfelds
Armands
BDP Tene
Anna Marija
Elektroenerģijas patēriņa rakstura analīzes risinājuma izpēte un izstrāde
Research and development of electrical energy consumption pattern recognition solution
lekt. /
pētn.
Šenfelds
Armands
BDP Kriviša
Skaidrīte
Elektriskās enerģijas balansēšanas sistēmas izpēte un izstrāde
Research and development of electric energy balancing system
lekt. /
pētn.
Šenfelds
Armands
BDP Maksimkins
Pāvels
Kustības dinamikas parametru uzņemšanas un saglabāšanas sistēmas izveide
Developing of motion parametr data sensing and recording system
lekt. /
pētn.
Šenfelds
Armands
BDP Stupans
Andrejs
Kustību pielāgošanas algoritmu izpēte uz KUKA KR600 robota bāzes
Research of motion cueing algorithms on KUKA KR600 robot
vad.pētn. Uteševs
Igors
IP Brīvs

vad.pētn. Uteševs
Igors
IP Brīvs

vad.pētn. Uteševs
Igors
IP Brīvs

vad.pētn. Uteševs
Igors
IP Brīvs

lab.vad. /
pētn.
Vītols
Kristaps
BDP Šuļga
Veronika
Uz VI-502 displeja balstītas mācību plates izstrādeprogrammēšanas kursam
Development of VI-502 display based training board for programming course
lab.vad. /
pētn.
Vītols
Kristaps
BDP Zemnieks
Roberts
Automatizēta bateriju pretestības mērīsanas stenda izstrāde
Development of automatic battery impedance measurement test bench
lab.vad. /
pētn.
Vītols
Kristaps
BDP Rugājs
Oskars
Automātiskas basketbola groza austuma regulēšanas sistēmas izpēte un izstrāde
Research and development of automatic height adjustment system for basketball hoop
lab.vad. /
pētn.
Vītols
Kristaps
IP Brīvs

lab.vad. /
pētn.
Vītols
Kristaps
IP Brīvs

lekt. /
pētn.
Vorobjovs
Maksims
BDP Čuslins
Aleksandrs
Pseidobioniskas rokas vadības sistēmas izstrāde un izpēte
Development and research of control system of pseudobionic hand
lekt. /
pētn.
Vorobjovs
Maksims
BDP Brīvs

lekt. /
pētn.
Vorobjovs
Maksims
IP Brīvs

doc. /
vad. pētn.
Zaķis
Jānis
BDP Brīvs

doc. /
vad. pētn.
Zaķis
Jānis
IP Brīvs

doc. /
vad. pētn.
Zaķis
Jānis
IP Brīvs

doc. /
vad. pētn.
Zaķis
Jānis
IP Brīvs

doc. /
vad. pētn.
Zaķis
Jānis
MD Golla
Deepak
Jaudas plūsmas vadība līdzstrāvas mikrotīklā
Power flow Control in DC Microgrid
prof. /
vad. pētn.
Žiravecka
Anastasija
BDP Brīvs

prof. /
vad. pētn.
Žiravecka
Anastasija
IP Meteļica
Andrejs
Kuģa galvēnā dīzeļģeneratora vadības un aizsardzības shēmu aprēķināšana un projektēšana
Calculation and design of the control and protection circuits of vessel main diesel generator
prof. /
vad. pētn.
Žiravecka
Anastasija
IP Grinbergs
Intars
Siltumsūkņu sistēmas, to automatizācija un efektivitātes novērtējums
Heat pump systems, their automation and their efficiency assessment
prof. /
vad. pētn.
Žiravecka
Anastasija
MD Bogdanovs
Austris
Ūdens sūkņu stacijas automatizācija un energoefektivitātes paaugstināšanas iespēju izpētīšana
Automation of water pumping station and exploring energy efficiency improvement options
prof. /
vad. pētn.
Žiravecka
Anastasija
MD Burenin
Vsevolod
Elektrotransporta elektriskās piedziņas vadības sistēmas izpēte un izstrāde pielietojumam pilsētas apstakļos
Research and development of elektrical drive ontrol system for electrical vehicle in urban enviroment
prof. /
vad. pētn.
Žiravecka
Anastasija
MD Puriņš
Rinalds
Aerācijas kontroles sistēma bioloģiskajā notekūdeņu attirīšanas iekārtā ar procesa monitoringu
Aeration control system in biological wasterwater treatment plant with process monitorins
pētn.
Bubovičs
Aleksandrs
IP Bokanovs
Jānis
Saules paneļu sistēmas un zema sprieguma tīkla salagojošo pārveidotāju izpēte un izstrāde
Research and development of interface converters for energy transfer between photovoltaic cells and low voltage DC grid
pētn.
Bubovičs
Aleksandrs
IP Kņigins
Kristians
Skaitliskās datorprogrammvadības darba galda galdniecības darbu veikšanai izpēte un izstrāde
Research and development of CNC machine for woodworking needs
vad.pētn.
Varfolomejeva
Renāta
IP Kņigins
Kristians
Liepājas koģenerācijas elektrostacijas modernizācija
Modernization of Liepaja CHP plant
vad.pētn.
Varfolomejeva
Renāta
IP Ozoliņš
Madars
Koģenerācijas iekārtu plānotā ieviešana ražošanas procesā ar uzstādīto jaudu 110kW
Planned cogeneration units implamentation into production process with installed capacity 110 kW
vad.pētn.
Podgornovs
Andrejs
IP Goldbergs
Artis
Lēngaitas mazjaudas modulāra piecfāžu patstāvīgo magnētu ventiļdzinēja projekts transporta pielietojumam
Design of low-speed low-power modular five-phase permanent magnet synchronous motor for transport application [kons. R.Geidarovs]
vad.pētn.
Podgornovs
Andrejs
IP Jeļinskis
Rimants
Materiālu piegādes sistēmas izstrāde pēc "Kanban" pamatprincipiem elektronikas ražošanas uzņemumiem
Development of material supply system based on "Kanban" fundamental principles for electronics manufacturing companies [kons. R.Geidarovs]
vad.pētn.
Podgornovs
Andrejs
IP Vanags
Santis
Elektroakustisko pētījumu stenda izstrāde
Design of electroacustic research stand [kons. R.Geidarovs]

2019./2020. iespējamo noslēguma darba tēmu saraksts

Piezīme:
Visu IEEI mācībspēku piedāvātās tēmas nav pieejamas šajā sarakstā. Interesēties pie vēlamā mācībspēka.
Studenti var piedāvāt savas noslēguma darba tēmas, saskaņojot ar zin.vadītāju.

Saraksts ir atjaunots 11.dec. 2019.

BDP - bakalaura darbs ar projekta daļu
IP - inženierprojekts
MD - maģistra darbs

Zin.vad. Tēma
L.Ribickis Elektroauto Tesla vilces piedziņas sistēmu izpēte
L.Ribickis Elektroauto ātrās uzlādes iekārtu sistēmu izpēte
BDP A.Avotiņš Viedo ielu apgaismojuma sistēmu izpēte un kustības sensoru sistēmas izstrāde
BDP A.Avotiņš Siltumnīcu un to apgaismojuma sistēmu izpēte, analīze, salīdzinošs novērtējums un energoefektīvu risinājumu izstrāde neautomatizētām siltumnīcām
BDP A.Avotiņš EEF ēkas enerģijas patēriņa analīze un energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu izstrāde
IP A.Avotiņš Modulāras sensoru un laistīšanas sistēmas izstrāde dažādu siltumnīcu automatizācijas pielietojumam
IP A.Avotiņš Fotoelektrisko saules paneļu sistēmu izmantošanas iespēju izpēte daudzstāvu ēkām un praktisku piemēru izstrāde
MD P.Apse-Apsitis Elektrotransporta uzlādes enerģijas plūsmas monitoringa sistēmas izpēte un izstrāde
MD P.Apse-Apsitis Elektrotransports viedajos elektroenerģijas tīklos - divvirzienu enerģijas plūsmas monitorings
MD V.Bražis Elektriskās piedziņas laboratorijas stenda izstrāde
MD V.Bražis Laboratorijas stenda PID-regulatora izstrāde
BD A.Bogdanovs 1.7 kV 650 A IGBT pustilta draivera izstrāde (sadarbībā ar A/S RER)
BD A.Bogdanovs Silīcija karbīda (SiC) MOP lauktranzistoru izmantošana pārveidotājos ar nominālu spriegumu līdz 1kV – iespējas un izaicinājumi (sadarbībā ar A/S RER)
MD A.Bogdanovs Automobiļu pārveidotāja vadība ar netiešiem viena strāvas devēja mērījumiem un saistītiem induktoriem (sadarbībā ar A/S RER)
MD A.Bogdanovs Silīcija karbīda (SiC) MOP lauktranzistoru pustilta draivera izstrāde (sadarbībā ar A/S RER)
BDP A.Potapovs Attālināta bezvadu monitoringa un vadības sistēmu izpēte un izstrāde
BDP A.Potapovs 3D printeru elektrisko shēmu un programmnodrošinājuma risinājumu izpēte
MD A.Potapovs Tenzorezistoru svaru sensoru pielietošanas iespēju izpēte nepārtraukta svara mērījumu sistēmās
BDP I.Galkins Robotizētu medicīnisko manipulatoru pseidobionisko atgriezenisko saišu izstrāde un izpēte
BDP/IP/MD I.Galkins Protēžu stiprinošo elementu diagnostikas sistēmas izveide
BDP I.Galkins Ortopēdiskās un sociālās rehabilitācijas adaptīvo asistējošo transportlīdzekļu elektrisko un vadības tehnoloģiju izstrāde un izpēte
BDP I.Galkins Siltumcauruļu/siltumcilpu izmantošana rehabilitācijas transportlīdzekļu elektrisko piedziņu dzesēšanai
BDP/IP/MD I.Galkins Viedā apgaismošanas tīkla izstrāde ar maziem/kustīgiem gaismas avotiem
BDP/IP/MD I.Galkins Mirdzdiožu plūstoša/pakāpien-veida mikro-balasta izstrāde viedajam līdzsprieguma apgaismošanas tīklam
BDP/MD I.Galkins Siltumcauruļu/siltumcilpu izmantošana mirdzdiožu gaismekļos
BDP/IP/MD I.Galkins 3f(1f) tīklā sinhronizācijas mezgla izstrāde uz mikrokontrollera bāzes (vai programmējamas loģiskas bāzes)
BDP/MD I.Galkins Energoelektronikas pārveidotāju vadības mezgla izstrāde uz prognozēšanas principa bāzes
BDP/IP I.Galkins Veļas mazgāšanas mini-mašīnas renovācija
BDP/IP I.Galkins Elektriskā motorollera piedziņas(vai barošanas sistēmas, vai vadības konsoles) modernizācija un optimizācija
MD I.Rankis 3f nevadāmā taisngrieža slodzes strāvas bezinduktora veidošana
MD I.Rankis Nelineārās droseles izmantošanas iespējas DC/DC elektroniskajos pārveidotājos
BDP/IP K.Vītols Volkswagen e-Up! uzlāde izmantojot Compiso sistēmu
BDP/IP K.Vītols Automatizēta bateriju pretestības mērīšanas stenda izstrāde
BDP/IP K.Vītols Līdzstrāvas dzinēja testēšana ar dinamometrisko stendu
BDP/IP K.Vītols Baterijas pārvaldības sistēmas izstrāde 16 elementu LiFePO4 baterijai
K.Vītols Pētījums par elektrisko skrejriteņu bateriju nolietojumu
K.Vītols Elektrisko skrejriteņu bateriju pārvaldības sistēmas izpēte
BDP M.Stunda Izejas strāvu mērķēdes risinājumi trīsfāžu piedziņas invertoros
BDP M.Stunda Parazītiskās induktivitātes ietekme uz tranzistora komutāciju
BDP M.Stunda H-tilta modulācijas stratēģijas līdzsprieguma kolektordzinēja vadībai
BDP M.Stunda Tranzistoru aizvara vadības izolētās barošanas slēgumi spēka pārveidotājos
BDP M.Stunda Atgriezeniskās saites un modulācijas paņēmieni BLDC elektromotoru piedziņā
BDP M.Stunda Procesora un energoelektronikas saskarnes slāņa izpēte un izstrāde uz STM32 mikrokontrollera bāzes
M.Stunda Elektriskā skrejriteņa piedziņas vadības analīze darbības diapazona paplašināšanas nolūkā
BDP/IP N.Kuņicina Apnoja paškontrolera izstrāde neiznēsāto bērnu dzīvības funkciju nodrošināšanai
BDP/IP N.Kuņicina Sensoru tīklu tehnoloģiju lietojumi elektroapgādes tīkla modernizācijas projektos
BDP/IP N.Kuņicina Sensoru sistēmu darba un avārijas barošanas shēmu izstrāde
MD N.Kuņicina Elpas aiztures identifikācijas un "Apnoja" paškontrolera vadības algoritma izstrāde neiznēsāto bērnu dzīvības funkciju nodrošināšanai
MD N.Kuņicina Vadības funkcionalitātes paaugstināšanas iespēju salīdzinājums un izpēte Sadales tīkla 20kV GVL modernizācijas projektiem
MD N.Kuņicina Attālinātas bezvadu sensoru tīkla barošanas sistēmas kvalitātes parametru analīze
BDP R.Poriņš Vairāksensoru attāluma mērīšanas sistēmas izveide izmantojot FPGA un kapacitīvos sensorus
BDP R.Poriņš Kapacitīvo sensoru elementu izmēra un formas analīze detektēšanas attāluma palielināšanai
BDP R.Poriņš Industriālā robota motoru strāvas mērījumu apvienošana ar tā asu leņķiem. Strāvas profilu izveide
BDP R.Poriņš Materiālu izstrāde praktiskajiem darbiem ar Raspberry Pi
BDP A.Suzdaļenko RapidSCADA pielietojums mājsaimniecības automatizācijai
BDP A.Suzdaļenko Elektrisko slodžu netiešās atpazīšanas un uzskaites metožu izpēte
MD A.Suzdaļenko Strāvas bezsensoru metodes izpēte spēka elektronikas pārveidotāju vadībā
MD A.Suzdaļenko Spēka elektronikas pārveidotāju parazītisko shēmas elementu automātisko atpazīšanas metožu izpēte
MD A.Suzdaļenko RapidSCADA funkcionalitātes paplašināšana ar datorredzes moduli